ORDE DE ENVÍO GRATIS + 99 € | CÓDIGO: FREESHIP


Retrataçao

Condicións xerais

Estas condicións xerais de contrato (en diante as condicións xerais) regulan o proceso de compra e venda dos produtos ofrecidos por Lasers-Pointers.com (en diante Lasers-Pointers.com) no catálogo dispoñible na súa páxina web www.Lasers-Pointers.com.

As Condicións Xerais vinculan Lasers-Pointers.com e o comprador (Cliente), outorgándolles unha serie de dereitos e obrigas, desde o momento en que este último realiza e acepta unha orde a través da páxina antes mencionada. Son obrigatorios e coñecedores por ambas as partes, polo que a súa aceptación ao rexistrarse como cliente é esencial para poder formalizar unha solicitude. Polo tanto, o cliente debe ler detidamente estas condicións.

Os encabezados das diferentes cláusulas son só informativos e non afectarán, calificarán ou estenderán a interpretación das Condicións Xerais.

Estas condicións xerais estarán reguladas polo disposto na normativa legal vixente.

1. Partes implicadas

Propietario da empresa
Nome: Luis Corraliza Sanchez
NIF: 4857077-Y
Domicilio social: C / San Juan Bautista N10 1A - 45600 - Talavera de la Reina - Toledo
Correo electrónico (correo electrónico): info@lasers-pointers.com

Cliente:
Considerarase como cliente calquera usuario da web www.Lasers-Pointers.com que faga unha orde e a aceptación á mesma no momento da súa realización.

O cliente debe rexistrarse como tal e proporcionar os seguintes datos para poder realizar o pedido: nome e apelidos ou nome de empresa, CIF / NIF, enderezo da factura, enderezo de entrega, teléfono de contacto e correo electrónico de contacto. Neste momento, deberá aceptar as presentes condicións xerais.

Estes datos facilitados polo Cliente serán tratados de acordo cos Términos de Uso do sitio web (sección "Aviso legal")

2. Obxecto do contrato

A venda dos produtos ofrecidos por Lasers-Pointers.com na súa web por parte do cliente. Son produtos de punteiros láser destinados ao consumo privado.

3. Oferta

A oferta está limitada aos produtos que aparecen na web www.Lasers-Pointers.com e é válida para compras en todo o mundo.

Cada produto ten unha ficha que amosa as características técnicas do produto, a marca, o modelo, as fotografías, o prezo de venda co IVE incluído na Península e Baleares, e o período de dispoñibilidade do produto en vista da súa entrega e entrega. ao Cliente.

O custo total do pedido será comunicado ao cliente no momento de realizar o seu pedido e con antelación á aceptación do mesmo.
O prezo dos produtos é o que aparece na web no momento da realización do pedido.

4. Aceptación da oferta

Ocorre no momento en que o Cliente dá o consentimento expreso da orde realizada. Anteriormente, no mesmo rexistro como cliente, o cliente debe ter aceptado as condicións xerais.

5. Ordes de pago

Hai tres xeitos de pagar o prezo fixado para cada pedido, entre os que pode escoller o cliente:

A) Pagamento anticipado mediante transferencia bancaria:

O cliente deberá realizar unha transferencia bancaria á conta de Lasers-Pointers.com polo importe do prezo dos produtos da orde. Na transferencia debe indicar o número de orde (o número é asignado automáticamente polo sistema cando finaliza a orde); Ademais de indicar como beneficiario do mesmo a Lasers-Pointers.com.

A transferencia debe realizarse nun prazo máximo de dez días desde a finalización da orde á conta bancaria que aparecerá despois da compra. Se non hai proba de pago nese prazo, a solicitude cancelarase automaticamente.

B) Pagamento mediante tarxeta:

O cliente pode elixir o pago a través da súa tarxeta, realizándose a operación no momento da realización do pedido. O pago con tarxeta é 100% seguro.

6. Entrega de pedidos

Os prazos de entrega dos pedidos dependen da dispoñibilidade do produto ou produtos que os compoñen, dispoñibilidade que se indica nas pestañas de cada un dos produtos do catálogo da web www.Lasers-Pointers.com. Os termos de dispoñibilidade, co fin de computar o tempo para a entrega de pedidos, serán os que aparezan publicitados na páxina no momento en que o comprador o realice.

Nos pedidos formalizados no modo de pagamento anticipadamente, tamén se terá en conta para o cálculo dos prazos de entrega a proba da realización do pago por parte do cliente mediante transferencia bancaria ou ingresos en efectivo no número de conta bancaria indicado por Lasers- Puntadores.com.

Non obstante, este período de dispoñibilidade pode modificarse no caso de pedidos simultáneos para o mesmo produto ou produtos que conduzan ao final do stock de produto. O novo prazo de entrega indicarase ao cliente no menor prazo de tempo posible. Se o final do stock é definitivo, recomendarase ao cliente que opte entre escoller un produto distinto de características similares e un prezo similar ao produto vendido ou cancelar o seu pedido, devolvendo o diñeiro pagado anticipadamente no caso de pedidos con modalidade. Pago adiantado.

Os atrasos en entregas superiores a dez días segundo o prazo de dispoñibilidade, o atraso atribuible a Lasers-Pointers.com, dará dereito ao cliente á cancelación do seu pedido se así o manifesta por escrito por correo electrónico á dirección info @ lasers-pointers. com E, se é o caso, o diñeiro pagado por adiantado e sen ningunha reclamación por danos, presentes ou futuros, directos ou indirectos.

Os prazos de entrega dependerán do tipo de envío elixido polo cliente, e aparecerán durante o proceso de compra. Estes termos son sempre aproximados e en ningún momento asegurados, polo tanto nunca serán motivo válido para o rexeitamento do paquete ou a cancelación da compra, o cliente entende e asume a súa aceptación así como a reclamación dos gastos realizados que xerei. se non completar a compra por este motivo.

Os pedidos que non se entreguen ao cliente no prazo de sete días despois de ser enviados por causas non atribuíbles a Lasers-Pointers.com serán devoltos ao vendedor, a orde será cancelada a todos os efectos, devolvendo ao cliente, se é o caso, o diñeiro pagado en de antelación e sen ningunha reclamación por danos, presentes ou futuros, directos ou indirectos.

A entrega farase porta a porta no enderezo de entrega indicado nos datos de envío da orde. A posterior modificación deste enderezo pode xerar unha serie de gastos que serán sufragados polo Cliente.

Os pedidos serán entregados pola empresa de transporte no enderezo de entrega indicado polo Cliente e a persoa que se fixou como destinatario do mesmo. Esta información incluirase na nota de entrega da compañía de transporte, na que tamén se indicará o número de paquetes do envío, o peso total, o número de pedido e o reembolso (só nos casos de pedidos realizados no método de pago contra reembolso) .

As entregas de produtos voluminosos ou con sobrepeso, ou de produtos que presenten dificultades para a entrega, entregaranse no portal do enderezo indicado.

Ademais da nota de entrega, unha factura de compra será entregada ao cliente con cada pedido por correo electrónico.

Se falta a factura, o cliente pode solicitalo por correo electrónico ao enderezo info@lasers-pointers.com, indicando o nome do titular da factura e o número de pedido e será enviado de novo por correo electrónico.

Se, no momento da entrega, é clara e claramente visible, sen necesidade de manexar o envase de envío ou o envase do produto, que un produto ten defectos causados ​​por danos no transporte ou, do mesmo xeito, erro en as mercadorías recibidas, o cliente deberá rexistralo no albarán de entrega e comunicalo a Lasers-Pointers.com (por correo electrónico dirixido ao enderezo info@lasers-pointers.com) dentro das 24 horas posteriores á recepción do pedido para poder solicitar a devolución do produto afectado e con el a substitución por un novo ou a devolución do prezo pagado polo mesmo.

Os defectos producidos no transporte que só son apreciables despois do desempaquetado do produto deben comunicarse nas primeiras 24 horas desde a recepción do pedido por correo electrónico dirixido ao enderezo info@lasers-pointers.com, indicando os danos causados ​​no produto. e Solicitar a devolución do produto afectado e con el a substitución por un novo ou a devolución do prezo pagado polo mesmo.

7. Cancelación de pedidos

Só se aceptarán cancelacións de pedidos se aínda non se enviou o seu pedido. No caso de que xa estivera preparado pero non o enviase se desexa cancelalo, podes facelo asumindo un custo de 10 € que se descontará do importe xa pagado como procesamento da solicitude. Se aínda non pagou o seu pedido por escoller un método de pago á entrega, deberá pagar os 10 € mediante depósito bancario en calquera das contas que se lle subministrarán, se non asume e admite esa débeda con Lasers-Pointers. com Que adoptará as medidas legais que considere oportunas para recuperar este importe. Se o seu pedido xa foi enviado, pode envialo devolto nun prazo máximo de 14 días, pero os gastos de envío correrán a cargo do cliente / comprador, ademais descontaráselle o importe que se devolverá 15 € por gastos de envío o a nosa parte e Procesamento da solicitude.

A obriga do comprador / cliente é asegurarse de que o produto solicitado é o que desexa e en caso de dúbida respecto diso é a obriga do comprador / cliente poñerse en contacto con Lasers-Pointers.com para consultar o produto antes do seu compra.

No caso de que a recepción, unha vez enviada, sexa negada polo destinatario / cliente por razóns distintas de Lasers-Pointers.com, poderá reclamar os gastos de envío ao destinatario da mesma, obrigando a este a pagar os custos totais de envío que incorraran. estímase en 20 €.

8 Garantía do produto

O marco legal de garantía (a Lei 23/2003, do 10 de xullo, de garantías na venda de bens de consumo) pretende proporcionar ao cliente diferentes opcións para esixir o saneamento cando o ben adquirido non se axusta ao contrato, dándolle a opción. de requirir a reparación ou substitución do ben, a menos que sexa imposible ou desproporcionado. Cando a reparación ou substitución non sexa posible ou non teña éxito, o consumidor poderá esixir a redución do prezo ou a rescisión do contrato. Os produtos teñen unha garantía de 2 anos desde a data de recepción do envío. Os fabricantes dos produtos son os únicos responsables da garantía e proporcionan o soporte técnico e posvenda necesario. Se o cliente ten algún tipo de problema cun produto, póñase en contacto co Servizo de Asistencia Técnica (SAT) determinado por cada fabricante.

En virtude disto, Lasers-Pointers.com responderá ao Cliente de calquera falta de conformidade que exista no momento da entrega dos produtos da orde, entendéndose como mercadorías para consumo privado.

A garantía de Lasers-Pointers.com é de 6 meses como distribuidor, despois de 6 meses desde a data da solicitude a garantía é ofrecida directamente polo fabricante. Lasers-Pointers.com en caso de fallo dun destes produtos proporcionará ao comprador o enderezo do fabricante para enviar o mesmo para reparación ou substitución. Os gastos desta devolución correrán a cargo do comprador en todo caso.
· Se o defecto aparece durante os primeiros 6 meses desde a entrega do ben, presume que a anomalía xa existía cando o mercou e o consumidor non ten que demostrar nada.
· Non obstante, cando a falta de conformidade se manifesta despois de 6 meses e en casos dubidosos, o fabricante podería requirir un informe de expertos independente para tramitar a garantía. En casos obvios de mal funcionamento ou funcionamento irregular en período de garantía non hai problema.
En todo caso, durante o tempo en que o consumidor está privado do produto suspéndese o cálculo do prazo da garantía; Por exemplo, se a reparación dun obxecto dura 15 días, o período de garantía rematará 15 días máis tarde do previsto inicialmente.

Para facer fronte a esta garantía, o cliente deberá poñerse en contacto con Lasers-Pointers.com enviando un correo electrónico ao enderezo info@lasers-pointers.com no que indicará: nome do titular da factura, número de pedido, número de factura e causa de incumprimento.

Se necesitas enviarnos o teu produto para a súa revisión, indicarase o enderezo de envío. Os gastos de envío correrán a cargo do cliente. Xunto ao elemento danado debe incluír a copia da factura de compra e o contrato de garantía asinado correctamente polo soporte técnico. Despois de 7 días desde a reclamación do cliente a Lasers-Pointers.com, se o produto non foi procesado e entregado no lugar indicado polo Soporte Técnico, o noso departamento non aceptará a reclamación e cancelará a dita solicitude anulando calquera tipo de garantía. no dispositivo. Se se recibe un compoñente danado debido a un mal envase, non coidaremos a reparación. Notificar o problema ao cliente e solucionalo directamente polo cliente e a axencia de transporte. Todo material que non cumpra estas características será enviado de novo a vostede, aínda que o material cumpre con outras partes da garantía. Se escolle un método de envío non seguro e o paquete está danado, o cliente será responsable da perda.

- Proceso de garantía.

A) Se o recibo do produto demostra que o dano está cuberto polas condicións de garantía, unha vez reparado ou substituído será devolto ao cliente sen gastos.

· Reparar ou substituír. O primeiro que hai que facer é enviar o produto para reparalo ou substituílo por outro novo. A elección recae no vendedor, que decidirá en función dos gastos xerados por cada opción: se un deles é desproporcionado coa outra, o vendedor pode escoller o máis conveniente para os seus intereses, sempre que o consumidor non asuma. maiores Desvantaxes. No caso de que o mesmo artigo non estea dispoñible, farase un cambio nun artigo de igual ou maior beneficio, sempre informándoo e previa aceptación, e sempre que a solicitude do cliente non sexa desproporcionada, segundo se indica na Lei 23/2003 do 10 de xullo de Garantías na venda de bens de consumo (BOE nº 165 do 11-07-2003)
Redución do prezo ou rescisión do contrato. Cando non é posible (ou razoable) substituír o produto por outro novo, cando a reparación ou substitución non sirva para deixar o produto en condicións de conformidade, cando o período de tempo é esaxerado ... o consumidor pode decidir entre solicitar para unha redución do prezo Ou rescindir o contrato (sempre que a falta de conformidade sexa importante). Ademais, o consumidor ten dereito a ser indemnizado polos danos.

Lasers-Pointers.com por razóns distintas da empresa, non se compromete á entrega do produto reclamado nun período específico, sendo o tempo estipulado polo atacadista ou fabricante, un prazo que será debidamente comunicado ao cliente a través do correo. .

O envío de devolución farase por correo regular, facendo que o comprador sexa responsable de calquera perda, dano ou perda, no caso de preferir un envío asegurado e máis rápido pode optar por ser devolto por mensaxería expresa, tendo que pagar 3 €. Este importe pagarase mediante transferencia bancaria.

B) Se o recibo do produto demostra que o equipo funciona perfectamente, será devolto ao cliente e o cliente deberá pagar os gastos de transporte xerados así como os custos de manipulación e comprobación, estimados nun importe total de 10 €. O envío de devolución realizarase por correo ordinario, sendo o comprador o responsable de calquera perda, dano ou perda, no caso de preferir un envío asegurado e máis rápido pode optar por devolver por mensaxería expresa, aumentando a cantidade 3 € máis, 13 € en total. Este importe pagarase mediante transferencia bancaria.

C) Se, ao recibir o produto, se se comproba que a falla do equipo incumpre as condicións da garantía, a garantía quedará anulada. O elemento será devolto ao cliente e deberase pagar os gastos de transporte xerados así como os gastos de manipulación e comprobación, estimados nun importe total de 10 €. O envío de devolución realizarase por correo ordinario, sendo o comprador o responsable de calquera perda, dano ou perda, no caso de preferir un envío asegurado e máis rápido pode optar por devolver por mensaxería expresa, aumentando a cantidade 3 € máis, 13 € en total. Este importe pagarase mediante transferencia bancaria.

Unha vez revisado o envío do aparello, os custos estimados de 5 € correspondentes a calquera cambio de enderezo ou resentimento, xa sexa por petición do cliente ou porque se indica incorrectamente na orde, correrán a cargo do cliente.
Se un paquete devolve por enderezo incorrecto, non estea ausente, non o recolla ou se rexeita, avisarase ao cliente cando o recibamos na nosa oficina para que opte por facelo. En caso de solicitar un novo envío, debes pagar 5 € como gasto de envío. Pasará un mes desde o aviso da nosa parte para acordar unha resolución, despois de que este momento sen resposta se considerará que ignora a compra e renuncia dos seus artigos e cantidade pagada por eles.

- Cancelacións de garantía.

Non se aceptarán casos de garantía cando os produtos fosen usados ​​de forma inadecuada ou non de acordo coas súas características polo cliente.

Os produtos están fóra de garantía polos seguintes motivos:

· Un uso, manipulación ou mantemento incorrectos por parte do cliente dun dispositivo ou compoñente.
· Compoñentes queimados por sobretensións ou sobretensións eléctricas.
· Componentes rotos ou danados suxeitos ao impacto.
· Reparación incorrecta, modificación do cliente dun equipo.
· Deterioro, eliminación ou ocultación por parte do cliente da etiqueta de garantía Lasers-Pointers.com ou do fabricante de todos os produtos (incluídas etiquetas con números de serie e selos de seguridade).
· Fallos producidos por un uso inadecuado ou fóra das condicións ambientais especificadas, defectos na instalación ou desgaste debido ao uso normal do equipo.
· Os danos causados ​​por desastres como incendios, inundacións, ventos, terremotos ou tormentas.
· Danos estéticos ou rabuñados en materiais plásticos como envolventes.
· Os danos causados ​​por impactos con outros obxectos, caídas, derrames de líquidos ou inmersión en líquidos.
· Falla como resultado de manipulacións por parte de técnicos non autorizados, así como as modificacións ou extensións posteriores non incluídas na configuración orixinal.
· Erros relacionados con erros de configuración ou incompatibilidades de compoñentes.
Pezas consumibles, como a batería. Considérase normal unha redución da duración da batería debido aos procesos de carga / descarga repetidos.
· Os danos por accidente, abuso, mal uso ou aplicacións inadecuadas.
· Deterioro debido ao uso normal.
· Calquera dano ou dano se o número de serie e a etiqueta de código de barras do produto ou calquera dos seus compoñentes foron modificados, eliminados ou eliminados.

9. Dereito de retirada

O cliente ten dereito a retirar a solicitude no prazo de 14 días hábiles desde a recepción do pedido, segundo o establecido no artigo 44 da Lei 7/1996, do 15 de xaneiro, de venda polo miúdo.

O cliente deberá informar a Lasers-Pointers.com por correo electrónico (info@lasers-pointers.com) nun prazo de 14 días. Deste xeito, poderase informar ao cliente do procedemento para devolver o pedido (número de devolución, método de envío e enderezo de entrega).

Toda a mercadoría debe devolverse no seu envase orixinal intacto, en perfecto estado e sen desconectar. O cliente debe adaptarse e adoptar as medidas adecuadas de protección e acondicionamento do produto para ser enviado aos nosos almacéns. Se non, Lasers-Pointers.com resérvase o dereito a negarse á devolución.

Fóra deste prazo, non se admitirán revogacións de pedidos nin se farán pedidos para a subministración de mercadorías feitas segundo as especificacións do Cliente ou claramente personalizadas, ou que, pola súa natureza, non se devolvan nin se poidan deteriorar ou caducar rapidamente; E solicitudes para a subministración de gravacións de son ou vídeos, discos e software que non foron selados polo cliente, así como ficheiros informáticos, subministrados electrónicamente, que poden ser descargados ou reproducidos inmediatamente para uso permanente. Se un paquete devolve de forma incorrecta ou incompleta, avisarase ao cliente cando o recibamos na nosa oficina para que elixa o que quere facer con el. Terás un mes desde o aviso por nós para acordar unha resolución, despois de que este momento sen resposta se considerará que ignora a compra e renuncia aos seus artigos e cantidade pagada por eles.

O cliente que asumirá o custo directo de devolución do produto a Lasers-Pointers.com. Só no caso de que a devolución sexa por un erro de envío ou por outras causas imputables, encargaremos os gastos de envío. Non aceptamos ningunha devolución ao cargo debido. O cliente será responsable de calquera dano causado durante o transporte da devolución do produto. As devolucións deben entregarse ao destino dentro dos 14 días seguintes á data de aceptación do retorno. Se non, será rexeitado e devolto.

Cando o Cliente teña exercido o dereito de desistimento ou o dereito de desistimento, unha vez recibida a mercadoría e comprobado que está en perfecto estado Lasers-Pointers.com estará obrigado a devolver as cantidades pagadas polo Cliente menos os gastos dos envíos, o pagamento. comisións, gastos de devolución como gastos bancarios e gastos de tramitación estimados en 10 €. A devolución destas cantidades realizarase coa maior brevidade posible e, en todo caso, nun prazo máximo de trinta días desde a retirada ou resolución.

10. Obrigas do cliente

Lea as presentes condicións xerais antes do rexistro como cliente.
Respecta as Condicións Xerais unha vez que se acepta o pedido.
Paga os prezos acordados ao momento de realizar o pedido.

11. Obrigas de Lasers-Pointers.com

Entrega o produto en bo estado no lugar de envío enviado.
Respecta o prezo das ordes acordadas no momento da realización das mesmas.

12. Dereitos do cliente

Reciba os produtos que compoñen o seu pedido en perfecto estado.

13. Dereitos Lasers- Pointers.com

Recibir o pagamento de pedidos.
Modifique os prezos establecidos na súa web para os seus produtos.
Modifica os prazos de entrega do produto en función da dispoñibilidade do mesmo.
Cancelar pedidos por falta de pago por parte do Cliente.
Cancelar a web sen previo aviso.

14. Notificacións

Para os efectos de notificacións, solicitudes e escritos de calquera tipo ao que se deriva este contrato, Lasers-Pointers.com entenderase como o enderezo indicado nestas condicións xerais.

15. Validez das cláusulas

Mesmo se unha cláusula deste contrato ou algunha das súas partes non é válida ou inaplicable, o resto das cláusulas ou partes do mesmo seguirán sendo válidas e valiosas.

16. Normativa aplicable

Estas Condicións Xerais réxense pola lexislación española vixente, e concretamente por: Código civil, Lei 26/84, do 19 de xuño, Xeral de Defensa dos Consumidores e Usuarios, Lei 7/98 do 13 de abril, Condicións Xerais da Contratación, Lei 7 / 96, do 15 de xaneiro, sobre a ordenanza do comercio polo miúdo, a Directiva 2000/31 CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 8 de xuño, a Lei 34/2002, do 11 de xullo, sobre servizos da sociedade da información e comercio electrónico, a lei 23/2003, do 10 de xullo , Garantías sobre a venda de bens de consumo e a normativa que os desenvolva.

Confidencialidade

Os seguintes termos de uso do sitio web www.Lasers-Pointers.com:

1. Xeral

O uso deste sitio web e / ou o rexistro como usuario presupón a aceptación destes Termos de Uso e das Condicións Xerais do Contrato.

2. Propiedade deste sitio web

Este sitio web é propiedade de Lasers-Pointers.com Todos os dereitos sobre os seus contidos, imaxes, texto, deseño e software son propiedade de Lasers-Pointers.com.
Todos os elementos deste sitio web, incluíndo sen limitación, o seu deseño e contido están protexidos polas leis de Propiedade Intelectual, Propiedade Industrial e tratados internacionais relacionados cos dereitos de autor.

3. Uso do contido

Salvo que estea autorizado explicitamente por Lasers-Pointers.com, non poderá reproducir, transmitir ou explotar doutro xeito o contido deste sitio web.

4. Responsabilidades

Aínda que Lasers-Pointers.com fai todos os esforzos para garantir a exactitude e precisión do contido deste sitio web, pode conter erros ou imprecisións. Consecuentemente non garantimos a exactitude, fiabilidade ou precisión do seu contido.
Lasers-Pointers.com declina a responsabilidade por información contida en sitios web de terceiros conectados por ligazóns, co sitio web Lasers-Pointers.com.

En ningún caso Lasers-Pointers.com será responsable de calquera dano ou lesión de calquera tipo derivado do uso deste sitio web ou en conexión coa mesma.

Debe indemnizar a Lasers-Pointers.com de calquera dano derivado do seu incumprimento destas condicións ou do uso do contido deste sitio web sen autorización previa.

5. Divisibilidade

Se algunha disposición das presentes condicións é nula ou válida ou se fai inaplicable segundo a lei aplicable, tal disposición non tería efecto, pero só na medida desa falta de validez e non afectará a ningunha outra disposición das condicións actuais.

6. Lexislación e xurisdición aplicable

As presentes condicións xerais deberán interpretarse e rexerse pola lexislación española vixente. Calquera disputa derivada destas condicións debe resolverse nos xulgados de Toledo, España. Non obstante, isto non impedirá que Lasers-Pointers.com exerza o dereito a resolver calquera litixio noutra xurisdición competente.

7. Modificacións

Lasers-Pointers.com resérvase o dereito a cambiar o contido deste sitio web en calquera momento e sen previo aviso.

8. Privacidade totalmente garantida

Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal. Os datos persoais recollidos estarán suxeitos a tratamento automatizado e incorporaranse aos ficheiros de datos de Luis Corraliza Sánchez, sendo responsable do seu mantemento e uso.
O Cliente garante que os datos persoais proporcionados a Lasers-Pointers.com son correctos e é responsable de comunicar calquera cambio nos mesmos. O titular dos datos pode exercer os dereitos de acceso, rectificación e, se é o caso, cancelación enviando un correo electrónico a: info@lasers-pointers.com